Prorok T.B. Joshua - služba proroctva, oslobodenia, exorcizmu a uzdravenia

Vitajte na stránkach Emmanuel.sk!

Matúš 1:21-23 "Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud z jeho hriechov. Toto všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal prostredníctvom proroka: Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel (ang. Emmanuel), čo v preklade znamená: Boh s nami."

Ježiš Kristus vstal z mŕtvych a tak ako v minulosti pôsobil na zemi, Ježiš stále aj v dnešnej dobe pracuje. Syn Boží uzdravoval, vyháňal démonov a stále uzdravuje všetky druhy chorôb a láme každé jarmo. Dnes však Ježiš Kristus koná skrze Svätého Ducha prostredníctvom svojich služobníkov: apoštolov, prorokov, evanjelistov, pastierov, učiteľov. (Efezanom 4:11)

T.B. Joshua nie je jediný muž Boží! Posol Boží je každý služobník, ktorého "reč a ohlasovanie nespočíva v presvedčivých ľudskej múdrosti slovách, ale v dokazovaní Ducha a moci." (1. Korinťanom 2:4) Dôvod, prečo sa venujeme prekladom práve tejto služby je ten, že sme boli osobne v cirkvi SCOAN a na vlastné oči videli a zažili Božiu moc a milosť, ktorá tam je. Podľa Božieho slova cirkev je vybudovaná práve "na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je Ježiš Kristus." (Efezanom 2:20)

Do pozornosti dávame tiež služby, s ktorými síce nie sme v žiadnom kontakte, ale veríme, že robia dobrú prácu pre kráľovstvo Božie:

http://www.repentslovakia.com/ - stránky sa zaoberajú prekladom kázní a proroctiev proroka Dr. Owuora. Veľmi dobrá služba, ktorá sa sústredí na svätosť a pripravenosť cirkvi na svadbu Baránkovu.

http://www.rapsodiareality.sk/ - stránky s prekladom vyučovaní, divov a zázrakov apoštola známeho ako pastor Chris Oyakhilome. Jeho služba podobne ako služba proroka T.B. Joshuu kladie dôraz na Slovo Božie v srdci, v ústach, v mysli a v skutkoch veriaceho.


Stránky Emmanuel.sk nie sú súčasťou služby proroka T.B. Joshuu
a ani nespolupracujú s televíziou Emmanuel TV.

Je našou osobnou ambíciou vysielať a prekladať vyučovania, oslobodenia,
uzdravenia, divy a zázraky, ktoré sa dejú v službe proroka T.B. Joshuu
prostredníctvom moci Svätého Ducha.

Vzdávame slávu Ježišovi Kristovi,
nášmu Spasiteľovi, Uzdraviteľovi a Osloboditeľovi!


Kniha o viere